کلیدواژه‌ها = شیراز
تعداد مقالات: 45

1

ارزیابی تحقق‌پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور ایران (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 141-152
مهدی شیخ موحد؛ حسین رحمت الهی

2

ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری Topsis (مطالعه موردی: شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 103-130
خـــــدارحم بـــــزی؛ اکبــــــر کیــــــانی؛ محمدصادق افراسیابی راد

3

ارزیابی رضایت شهروندان و رانندگان تاکسی از خدمات تاکسیرانی (نمونه موردی شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 21-36
علی سلطانی؛ الهام فلاح منشادی

4

ارزیابی مناطق یازده گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص شکوفایی شهری با استفاده از مدل FAHP

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 17-32
حمیدرضا دانش پور؛ نوید سعیدی رضوانی؛ محمد رضا بذرگر

5

ارزیابی و تحلیل نحوه پراکنش گونه های مختلف مجتمع های مسکونی بر اساس معیار سازماندهی فضا؛ نمونه موردی: شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 155-174
ملیحه تقی پور

6

ارزیابی وضعیت و نحوه‌ی توسعه فضای سبز شهری شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از رویکرد استانداردمبنا

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 141-160
علیرضا پاک فطرت؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی

7

اولویت‌بندی و تعیین استراتژی‌های توسعه شهر (CDSs)شیراز با استفاده از AHP

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 43-60
محمدرضا رضایی؛ ببراز کریمی

8

بازخورد اقلیم و ژئومورفولوژی در برنامه ریزی توسعه شهری (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 187-198
عبدالعلی کمانه؛ حیدر قادری؛ شهیده دهقان

9

بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 39-56
صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمد ساسانی‌پور

10

بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله‌های شهری در کلانشهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 83-96
منصور حقیقتیان؛ کیانوش قلی پور؛ سید علی هاشمیان فر

11

بررسی تأثیر نشانه‌های شهری بر ارتقای هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: ورودی شمالی شهر شیراز-دروازه قرآن)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 8، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 187-206
طاهره نصر؛ علی مصلی نژاد؛ عبدالرسول امیری

12

بررسی توزیع فضایی ـ مکانی پارکینگ‌های عمومی و مکان‌یابی بهینه آن (مطالعه موردی: منطقه 2 و 8 شهرداری شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 173-190
حسین یغفوری؛ صمد فتوحی؛ نجمه مسجدی

13

بررسی شاخصه‌های هویتی، کالبدی، اجتماعی و ادراکی فلکه‌های شهری (نمونه‌های موردی: هشت میدان اصلی کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 127-136
زهرا برزگر؛ زهره فتحی نژاد؛ شیما نوذری

14

بررسی نقش المان‌های شهری در تقویت هویت کالبدی؛ مطالعه موردی شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 8، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 83-100
محمدرضا بذرگر

15

بررسی و تحلیل اثرات نانو بتن در توسعه پایدار فضاهای شهری (مورد پژوهشی: کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 75-88
یاسر زارع؛ لیلا شهریاری؛ سعید پرهوده؛ علی کاربخش

16

بررسی وضعیت دسترسی به پارک‌های شهری و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه کاربران، نمونه مورد مطالعه: شهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 37-52
حسن ایزدی؛ زینب کرامتی

17

برنامه ریزی مدیریت توسعه با استفاده از روش تعدیل مجدد زمین در نوسازی بافت فرسوده (مورد پژوهی: محله ابیوردی- شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 115-130
دلبر اژدری؛ غلامرضا حقیقت نائینی

18

تأثیر توسعه پراکنده مناطق شهری بر الگوی سفرهای روزانه ساکنین شهرها (بررسی موردی: منطقه یک-کلانشهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 3، شماره10، تابستان 1392، صفحه 61-70
رویا اطمینانی؛ علی سلطانی

19

تأثیر گرایشات فردی بر شکل گیری الگوهای جابجایی در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق 4 و 10 شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 151-162
رویا اطمینانی قصرالدشتی؛ مهیار اردشیری؛ حمید ماجدی

20

تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقاء کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهرها (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز )

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 1-12
علیرضا زارع؛ محمدرضا رضایی؛ حسنعلی لقائی

21

تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 47-58
ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات (سعیده) زرآبادی؛ حسین ذبیحی

22

تحلیلی بر گردشگری شهری در بازآفرینی بافت‌های تاریخی از دیدگاه ساکنین محلی با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 127-140
علی کریم زاده؛ سید کمال الدین شهریاری؛ مهیار اردشیری

23

تحلیل توزیع فضایی مراکز تجاری ‌نوین شهری و مکان‌یابی بهینه آن‌ها با استفاده از GIS و AHP (مورد پژوهی: کلان‌شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 99-112
مرجان شهاب زاده؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی اکبر حیدری

24

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌یافتگی محلات شهری از منظر عدالت فضایی (نمونه موردی: مقایسه تطبیقی محله ارم و ابیوردی- شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 191-202
علی اکبر جیدری؛ مریم دیزیجانی

25

تحلیل و ارزیابی روند توسعه فضایی کلانشهر شیراز در افق1410 با استفاده از مدل تحول زمین و تکنیک هلدرن

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 123-136
ببراز کریمی؛ یعقوب پیوسته گر؛ مسعود تقوایی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.