کلیدواژه‌ها = تعهد سازمانی
تعداد مقالات: 38

1

اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 163-187
سید علی کوشازاده؛ فریبرز رحیم نیا؛ حسین افخمی روحانی

2

ارایه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای عدالت سازمانی و ارزش های شغلی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 61-74
محمد رضا سرمدی

3

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 55-73
حمید سینا

4

ارائه مدل ساختاری پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران زن دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 1-18
حمید سینا؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم؛ عباداله احمدی

5

ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 19-40
حمید سینا؛ صمد کریم زاده؛ فتاح ناظم؛ عباداله احمدی

6

ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظارآنها از شغل

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 129-144
جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مهرافروز افشاری

7

الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 25-40
سیده خدیجه معافی مدنی؛ مرضیه کوچکی نژاد ارم ساداتی

8

الگوی ارتباط قرارداد روانی، تعهد و رضایت با انتظار از سازمان و رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل‌کننده

فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1390، صفحه 45-62
محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان

9

الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 291-310
محمدعلی نادی؛ سکینه شاه حسینی

10

الگوی ساختاری عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 59-83
محمدعلی نادی؛ فاطمه اسلامی هرندی

11

بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 43-58
علیرضا حیدرزادگان؛ ابوالقاسم فرهنگ؛ مصطفی قربانی

12

بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 107-128
شاپورامین شایان جهرمی؛ عباداله احمدی؛ سکینه درویش پور فراغه

13

بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 81-106
سمانه شریفی؛ قربانعلی سلیمی؛ سید احمد احمدی

14

بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن متاهل (ارائه الگوی تحلیل مسیر)

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 49-68
محمدحسن صیف؛ عباس ثابت مهارلوئی؛ احمد رستگار؛ سعید طالبی

15

بررسی نقش میانجی گری اعتماد سازمانی بر رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 171-190
ساغر رحمانی؛ مرضیه حیدری

16

تحلیل رابطه‌ی ساختاری بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی ‌کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 40، زمستان 1398، صفحه 188-209
ناصر شیربگی؛ سیدجمال بارخدا؛ گلاویژ فاتحی پور

17

تدوین الگوی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان بر اساس متغیرهای همبسته؛ تعارض نقش،گرانباری و قرارداد روانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 135-150
محسن گل پرور؛ امین برازنده؛ زهرا جوادیان

18

رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 145-162
عبدالرضا طهماسبی؛ عبدالمحمد طاهری؛ عبادالله احمدی

19

رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 181-194
امیر سبزی پور؛ بهزاد رشنودی؛ سمیه امیری؛ علی کرم الهی

20

رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه
دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 43-68
مهرداد گودرزوند چگینی؛ زهرا امین رودپشتی

21

رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 15، پاییز 1392، صفحه 21-44
نیما شهیدی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ جواد بهبودیان

22

رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی از دیدگاه مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 165-188
سیروس حدادنیا؛ نیما شهیدی؛ سیداحمد هاشمی

23

رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 1-18
دکتر محمد حسین یارمحمدیان؛ دکتر فرهاد شفیع پور مطلق؛ مریم فولادوند

24

رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 195-214
منیره رضایی

25

رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 85-108
سارا توکل؛ بدری شاه طالبی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.