کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 46

1

ارائه مدل برنامه‌ریزی میان مدت دوچرخه سواری در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 95-116
محســـن ســـقایی؛ زهــــره صــــادقی

2

ارزیابی اثرات حکمروایی شایسته بر زیست‌پذیری روستاها مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398
کیومرث خداپناه

3

ارزیابی پتانسیل‌ها‍‍‌‍‍‌‌ی مناطق شهری جهت توسعه الگوی بوم‌شهر نمونه مطالعه: مناطق شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 157-174
نفیسه مرصوصی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعی زاده

4

ارزیابی توسعه پایدارزیست محیطی در روستاهای شالیکار نمونه موردی : سکونتگاههای روستایی شهرستان نکاء

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 23-36
ریحانه سلطانی مقدس؛ الهه انزایی

5

ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر عدالت در توزیع خدمات (مورد مطالعه: شهر بابل)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 125-138
عامر نیکپور؛ غلامرضا ملکشاهی؛ فاطره رزقی‌رمی

6

ارزیابی میزان برخورداری مناطق روستایی از شاخص های پایداری اجتماعی مطالعه موردی: دهستان حومه شمالی- شهرستان اسلام آباد غرب

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 167-178
بهرام ایمانی؛ سهیلا باختر؛ عبدالرضا خوش رفتار

7

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی؛ مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 125-140
امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی؛ حسن احمدی؛ سیدرضا آزاده

8

ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شهر بابلسر

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 37-60
محمدحســــین ســــرایی؛ صــــــدیقه لطفــــــی؛ ســـــمیه ابراهیمـــــی

9

ارزیابی و سنجش شاخص‌های پایداری اجتماعی و نقش آن در رضایتمندی ساکنین محلات با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (نمونه موردی شهر نورآباد)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399
رسول حیدری سورشجانی؛ محسن شاطریان؛ کامران دولتیاریان

10

ارزیابی وضعیت و نحوه‌ی توسعه فضای سبز شهری شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از رویکرد استانداردمبنا

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 141-160
علیرضا پاک فطرت؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی

11

امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی، شهر مریوان)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 95-112
مرتضی کریمی؛ علی اکبر وفایی

12

بررسی راهکارهای موثردر ایجاد محله پایدار با رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی:محله راهنمایی یاسوج)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 69-82
محمدرضا رضایی؛ سوده نگین ناجی

13

بررسی روند تغییر سری‌های دمای شهر شیراز در ارتباط با برنامه‌ریزی توسعه شهری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 57-76
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

14

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه پایدار شهری در منطقه پارس جنوبی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399
مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده

15

بررسی میزان اثرگزاری شاخصهای اقتصادی در تحقق پذیری توسعه پایدار صنعت گردشگری (مطالعه موردی:شهرفیروزآباد)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399
محمدعلی عباسی کشکولی؛ جلیل توتون چی؛ عباس علوی راد؛ محمد علی دهقان تفتی

16

بررسی نسبت شکاف فناوری انرژی محصولات عمده زراعی شهرستان ساری

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 187-206
رضا اسفنجاری کناری؛ محمود احمدپور؛ احمد علی کیخا

17

بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی : شهر اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 33-48
حسین نظم فر؛ محمد ویسیان؛ سمیه محمدی

18

بررسی وضعیت و نقش جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزهای کشور(مورد مطالعه عشایر غرب ایران)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398
مسعود صفری علی اکبری

19

برنامه ریزی و آینده‌نگاری توسعه پایدار گردشگری استان خوزستان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399
احمد رومیانی؛ محمد رحیمی؛ فاطمه هنری

20

تبیین و تحلیل توسعه پایدار شهری با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی (مطالعه موردی: شهر سنندج)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 75-86
لیلا بدیعی؛ بختیار عزت پناه؛ علیرضا سلطانی

21

تحلیل اجتماعی - فضایی در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر سردشت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 55-70
زیلا سجادی؛ کاوه محمدی

22

تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 61-84
ملیحــــــه ذاکریـــــان؛ میرنجـــــف موســـــوی؛ علــی باقــــری کشکـــولی

23

تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز با بهره‌گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 101-114
محمدعلی خلیجی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی

24

تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-12
اسماعیل صفرعلی زاده؛ رباب حسین زاده؛ مجید اکبری

25

تحلیل کیفیت پایداری نواحی شهری با استفاده از تکنیک ELECTRE (نمونه موردی: شهر ابهر)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 61-72
وحید یاری قلی؛ محمد جواد نوروزی؛ بهرنگ کلانتری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.