کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 45

1

ارائه مدل برنامه‌ریزی میان مدت دوچرخه سواری در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 95-116
محســـن ســـقایی؛ زهــــره صــــادقی

2

ارزیابی اثرات حکمروایی شایسته بر زیست‌پذیری روستاها مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398
کیومرث خداپناه

3

ارزیابی پتانسیل‌ها‍‍‌‍‍‌‌ی مناطق شهری جهت توسعه الگوی بوم‌شهر نمونه مطالعه: مناطق شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 157-174
نفیسه مرصوصی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعی زاده

4

ارزیابی توسعه پایدارزیست محیطی در روستاهای شالیکار نمونه موردی : سکونتگاههای روستایی شهرستان نکاء

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 23-36
ریحانه سلطانی مقدس؛ الهه انزایی

5

ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تأکید بر عدالت در توزیع خدمات (مورد مطالعه: شهر بابل)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 125-138
عامر نیکپور؛ غلامرضا ملکشاهی؛ فاطره رزقی‌رمی

6

ارزیابی میزان برخورداری مناطق روستایی از شاخص های پایداری اجتماعی مطالعه موردی: دهستان حومه شمالی- شهرستان اسلام آباد غرب

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 167-178
بهرام ایمانی؛ سهیلا باختر؛ عبدالرضا خوش رفتار

7

ارزیابی مطلوبیت پیاده راه‌های شهری براساس مؤلفه‌های کیفی؛ مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی شهر رشت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 125-140
امیر اکبرزاده مقدم لنگرودی؛ حسن احمدی؛ سیدرضا آزاده

8

ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شهر بابلسر

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 37-60
محمدحســــین ســــرایی؛ صــــــدیقه لطفــــــی؛ ســـــمیه ابراهیمـــــی

9

ارزیابی و سنجش شاخص‌های پایداری اجتماعی و نقش آن در رضایتمندی ساکنین محلات با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (نمونه موردی شهر نورآباد)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399
رسول حیدری سورشجانی؛ محسن شاطریان؛ کامران دولتیاریان

10

ارزیابی وضعیت و نحوه‌ی توسعه فضای سبز شهری شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از رویکرد استانداردمبنا

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 141-160
علیرضا پاک فطرت؛ مسعود تقوایی؛ اصغر ضرابی

11

امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی، شهر مریوان)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 95-112
مرتضی کریمی؛ علی اکبر وفایی

12

بررسی راهکارهای موثردر ایجاد محله پایدار با رویکرد مشارکتی (مطالعه موردی:محله راهنمایی یاسوج)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 69-82
محمدرضا رضایی؛ سوده نگین ناجی

13

بررسی روند تغییر سری‌های دمای شهر شیراز در ارتباط با برنامه‌ریزی توسعه شهری

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 57-76
هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی

14

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر توسعه پایدار شهری در منطقه پارس جنوبی با تاکید بر مخاطرات زیست محیطی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399
مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالارزاده

15

بررسی میزان اثرگزاری شاخصهای اقتصادی در تحقق پذیری توسعه پایدار صنعت گردشگری (مطالعه موردی:شهرفیروزآباد)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399
محمدعلی عباسی کشکولی

16

بررسی نسبت شکاف فناوری انرژی محصولات عمده زراعی شهرستان ساری

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره 10، شماره 37، بهار 1397، صفحه 187-206
رضا اسفنجاری کناری؛ محمود احمدپور؛ احمد علی کیخا

17

بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی : شهر اردبیل

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 33-48
حسین نظم فر؛ محمد ویسیان؛ سمیه محمدی

18

بررسی وضعیت و نقش جامعه عشایری در توسعه پایدار مرزهای کشور(مورد مطالعه عشایر غرب ایران)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398
مسعود صفری علی اکبری

19

تبیین و تحلیل توسعه پایدار شهری با تأکید بر مؤلفه‌های محیطی (مطالعه موردی: شهر سنندج)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 75-86
لیلا بدیعی؛ بختیار عزت پناه؛ علیرضا سلطانی

20

تحلیل اجتماعی - فضایی در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر سردشت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 55-70
زیلا سجادی؛ کاوه محمدی

21

تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 61-84
ملیحــــــه ذاکریـــــان؛ میرنجـــــف موســـــوی؛ علــی باقــــری کشکـــولی

22

تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز با بهره‌گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 101-114
محمدعلی خلیجی؛ زهراسادات سعیده زرآبادی

23

تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-12
اسماعیل صفرعلی زاده؛ رباب حسین زاده؛ مجید اکبری

24

تحلیل کیفیت پایداری نواحی شهری با استفاده از تکنیک ELECTRE (نمونه موردی: شهر ابهر)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 61-72
وحید یاری قلی؛ محمد جواد نوروزی؛ بهرنگ کلانتری

25

تحلیلی کمی بر نقش مدیریت شهری در ارتقای صنت گردشگری در شهرها (مورد پژوهی: شهر مرودشت)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 131-140
محسن بهرامیان؛ علی شمس الدینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.