دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 139-154، صفحه 1-164  XML

1

تغییرات ساختاری و نابرابری درآمدی استان‌های کشور ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 1-14
محمدباقر بهشتی؛ پرویز محمدزاده؛ خلیل قاسملو

2

اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی ایران با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 15-30
آیت اله کرمی؛ حمید رستگاری

3

واکاوی راهبردی توسعه پایدار کشاورزی با رویکرد کارآفرینانه(مطالعه موردی: استان خوزستان)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 31-50
پگاه مریدسادات؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

4

ارزیابی تطبیقی سیر تحول شاخص های مسکن نقاط شهری استان کردستان و کشور ایران طی دوره (1390-1345)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 51-66
سحر گلچینی؛ اسکندر مرادی؛ پخشان خضرنژاد

5

تحلیلی بر توزیع خدمات فرهنگی در شهرستان‌های استان قزوین

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 67-76
حسین حاتمی نژاد؛ مصطفی هرائینی؛ پریا علیزاده

6

تحلیل و بررسی الگوی سلسله مراتب شهری در نظام شهری استان مازندران

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 77-88
صادق برزگر؛ علی شیخ اعظمی؛ علیرضا یازرلو

7

بررسی سازماندهی سیاسی فضا در نواحی سکونتگاهی کشور مورد مطالعه: شهرستان کاشان

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 89-102
محمد راحمی؛ حجت مهکویی؛ احمد خادم الحسینی؛ علی شمس الدینی

8

کاربرد تکنیکTOPSIS در اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی:شهرستان رشت)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 103-114
زهرا اکبری سقالکساری؛ عیسی پوررمضان

9

بررسی تأثیر نگرش محیط زیستی بر رفتارهای محیط زیستی (موردمطالعه : ساکنان شهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 115-126
صدیقه افروز؛ غلامرضا جعفرنیا

10

مکان‌یابی محل دفع پسماند شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی : شهر قیر)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 127-138
بابک اجتماعی؛ علی شکور؛ زهرا پربار

11

تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار بر گسترش فیزیکی شهر چابهار با استفاده از داده های چند زمانه سنجش از دور و روش های کمی

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 139-154
اسماعیل رحمانی؛ زهره هادیانی

12

تحلیل اثرات مواد آلاینده با منشاء انسانی بر کیفیت آب رودخانه کارون (حدفاصل سد گتوند تا اهواز)

فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
صفحه 146-155
اکبر هاشمی فرد؛ پرویز کردوانی؛ فریده اسدیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.