دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 83-96، صفحه 1-180  XML

1

تأثیر تراکم جمعیتی بر شاخص های کیفیت زندگی شهری نمونۀ مطالعه: منطقۀ 3 کلانشهر تهران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 1-12
احسان حیدرزاده؛ مصطفی بهزادفر

2

بررسی عوامل مؤثر بر حمل و نقل پایدار شهری بر پایه نظریه اقتصاد سبز مورد مطالعه: شهر بیرجند

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 13-24
محمد اسکندری ثانی؛ محمود مرادی؛ افسانه ابراهیمی

3

تحلیل ساختار فضایی شهر با تأکید بر خصلت همپیوندی و اتصال فضایی در کلان‌شهر تبریز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 25-40
زهرا عبداللهی ترکمانی؛ محمدحسن یزدانی؛ ابوالفضل قنبری

4

تحلیل وضعیت تاب آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی (مورد مطالعه: شهر باقرشهر)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 41-54
طاهر پریزادی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ علیرضا کریمی رزکانی

5

شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر گردشگری در کلانشهر شیراز با رویکرد آینده پژوهی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 55-66
طاهره نصر

6

تبیین نقش الگوی مدیریت زمین شهری مبتنی بر توسعه کالبدی فضایی شهرها (موردپژوهی: منطقه 12 کلانشهر تهران)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 67-82
یعقوب حق پناه؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان

7

نقش و جایگاه چیدمان مبلمان شهری در شادابی و سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه‌ موردی: مناطق 11 گانه شهرداری شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 83-96
علی شمس الدینی؛ ساسان نصیبی

8

انتخاب مسکن با تأکید بر ویژگی های جمعیتشناختی خانوار مالکنشین با استفاده از روش آزمون گسسته انتخابتجربی در شهر اصفهان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 97-112
سید محمد رضا میرعلایی؛ محمود محمدی؛ مرتضی سامتی

9

ارزیابی نقش پارک های شهری در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی (پارک آزادی شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 113-128
ام کلثوم مرادیان؛ مهدی رخشنده رو؛ علیرضا عبداله زاده فرد

10

واکاوی معیارهای اقتصادی گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی: رودخانه زرجوب شهر رشت)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 129-140
مریم قربان پور؛ مهرناز مولوی؛ نادر زالی

11

نوزایی شهری رویکردی نوین جهت احیا و ارتقا کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها (نمونة موردی: محدودة میدان امام علی (ع) شهر اصفهان و بافت پیرامون آن)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 141-154
سعیده مویدفر؛ سارا اسحاقی

12

واکاوی و تبیین سیر تحوّل ضوابط شهری در شهرهای ایران، مورد مطالعه: کلانشهر شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 155-170
محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی

13

سنجش و ارزیابی اثرات فضاهای سبزدر مجتمع‌های مسکونی بر میزان پایداری سبک زندگی ساکنان (مورد: مناطق 1 و 6 شهر شیراز)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری
صفحه 171-181
امیررضا ارزاقی؛ احمد امین پور؛ شیرین طغیانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.