دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 129-144، صفحه 1-206  XML

1

مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 1-22
قاسم سلیمی؛ فهیمه کشاورزی؛ الهام حیدری

2

کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری در سطح بندی شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی)

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 23-42
هوشنگ تقی زاده؛ عبدالحسین شکری

3

بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 43-58
علیرضا حیدرزادگان؛ ابوالقاسم فرهنگ؛ مصطفی قربانی

4

رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 59-74
فرزانه واصفیان؛ محسن خسروی

5

بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 75-96
قدرت الله محمدی؛ هادی پورشافعی

6

رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌‌های آموزشی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 97-114
رمضان جهانیان؛ سمانه قدسی

7

رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 115-128
عباس قلتاش

8

ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظارآنها از شغل

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 129-144
جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مهرافروز افشاری

9

رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 145-162
عبدالرضا طهماسبی؛ عبدالمحمد طاهری؛ عبادالله احمدی

10

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 163-176
شاپور امین شایان جهرمی؛ عباد اله احمدی؛ کمال باقری

11

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس الگوی سروکوال

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 177-196
صدرالدین ستاری؛ یوسف نامور؛ اعظم راستگو

12

عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت مربیان و معلمان

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
صفحه 197-206
زهره سعادتمند؛ شهناز محققیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.